کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

شرکت تعاونی پرند جوجه شمال

1- شرکت پیگیر (مرغ مادر پیگیر)
  • منطقه : استان گلستان
  • مدیریت : آقای مهندس اردلان

2- شرکت سیمین جوجه 
  • منطقه : استان گلستان - گرگان
  • مدیریت : آقای مهندس ناظر زاده

3- شرکت مرغ مادر مزرعه نمونه
  • منطقه : استان گلستان- گرگان